Imago ja kestävän kehityksen ympäristöprofiili 

Sähkön vähittäismyynti 2016 -tutkimuksessa kävi ilmi, että imago on asiakastyytyväisyyteen tärkein vaikuttava tekijä asiakkaiden keskuudessa. Tutkimuksessa selvitettiin myös, että edullisen hinnan jälkeen tärkeimmät syyt sähköntoimittajaa valittaessa ovat yhtiön paikallisuus ja yhtiön ympäristöprofiili.  Nykyään kuluttajilla on mahdollisuus tehdä entistä enemmän kestävää kehitystä tukevia valintoja sähkön tuotantoon ja sähkön käyttöön liittyen. Lähes puolet kyselyyn vastanneista asiakkaista on kiinnostunut kestävän kehityksen mahdollisuuksista ja valitsemaan itse sähkön tuotantolähteen. Kiinnostus uusiutuvaa energiaa ja esimerkiksi aurinkosähköä kohtaan on viime vuosina kasvanut. 

Sähkön hinta, asiakastyytyväisyys ja ympäristö  

Sähköyhtiön vaihtaminen on helppoa ja monet kuluttajat kilpailuttavat sähkösopimustaan. Hinta on edelleen tärkein syy sähköntoimittajan valinnassa, joten asiakastyytyväisyys tulee jatkossakin olemaan huomionarvoinen asia ja entistä tärkeämmässä roolissa asiakasuskollisuuden kannalta. Edellisvuoden tutkimukseen nähden asiakasuskollisuus oli toimialalla hieman laskenut, mutta on edelleen korkealla ja hyvällä tasolla. Kyselyyn vastanneista kuitenkin joka neljännes kertoo neuvottelevansa sähkösopimuksestaan ja mahdollisesti kilpailuttavansa sen. Tällä tulokulmalla on yhtiöiden kannattavaa panostaa asiakastyytyväisyyteensä ja asiakkaidensa kanssa kommunikointiin myös jatkossa. 

Asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat tekijät 

Asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat erityisesti sähköyhtiön imago, tavoitettavuus, asiakkaiden saama vastine rahalle ja tuotteiden ja palveluiden laatu. Muita sähköntoimittajan valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat yhtiön paikallisuus, joiden asiakastyytyväisyys oli korkealla tasolla verrattuna suuriin toimijoihin, yhteinen sähköntoimitus sekä aiemmin mainittu sähköyhtiön ympäristöprofiili. Vastanneista 11% mainitsi ympäristöprofiilin olevan tärkein syy sähköntoimittajaa valittaessa. 

Tutkimuksessa todettiin, että 73% vastanneista koki omalla sähköyhtiöllä olevan vahva ympäristöprofiili. Monet sähköyhtiöt tarjoavat vaihtoehtoina uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä ja 28% vastanneista on kiinnostunut tuottamaan omaa sähköä. Kuitenkin lähes sama määrä vastanneista, 27% kertoi että ei koe tätä kiinnostavana vaihtoehtona.  

Kestävän kehityksen valintoja ja uusiutuva sähkö 

Yleisimmät uusiutuvia sähköntuotannon tapoja ovat vesivoima, biomassa, tuuli ja aurinko, ja perinteisemmät tuotantotavat ovat fossiiliset polttoaineiden käyttö ja ydinvoima (Vuorinen, Solla 2016). Aurinkosähkön käyttö on myös Suomessa muuttumassa alati aiempaa edullisemmaksi ja aurinkokennojen koetaan olevan tärkein kestävää kehitystä tukeva tuote sähköyhtiöiden valikoimassa. Kiinnostus esimerkiksi aurinkosähköä kohtaan on kasvussa ja sen alkuinvestointien hinta on tullut viime vuosina alemmas ja alemmas. Suomessa aurinkotuotannon lisäksi myös tuulituotanto on kasvanut, ja nämä vaikuttavat myös sähkön alhaiseen hintaan Suomessa verrattuna Euroopan hintatasoon, sillä polttoainekustannuksia ei synny näistä tuotannoista (Partanen, 2017). 

Kansainvälisessä vertailussa uusiutuvan energian käyttö on Suomessa korkeaa. EU-maiden vertailussa Suomi on kärkijoukossa uusiutuvan energian käytössä. Vuoden 2014 energian kokonaiskulutuksesta uusiutuvan energian osuus oli 33% ja energiaa kulutettiin samana vuonna edellisvuoteen verrattuna 2,4%. Samana vuonna suurimman palan lohkaisu fossiiliset polttoaineet ja kolmantena ydinenergia (Motiva, 2017.) 

Sähköyhtiöiden imago ja ympäristöprofiili 

Sähköyhtiöt voivat vaikuttaa omaan ympäristöprofiiliinsa luomalla ja vahvistamalla kestävää kehitystä tukevia tuote- ja palveluvalikoimiaan. Vahvistamalla omaa ympäristöprofiilia ja ekologista imagoa sähköyhtiöt voivat vaikuttaa yksityisasiakkaiden tekemiin valintoihin sähkön toimittajan suhteen. Tarjoamalla vaihtoehtoina uusiutuvan energiantuotannon keinoja voidaan vaikuttaa myös asiakastyytyväisyyteen. Profiloitumiseen kestävän kehityksen suuntaan voidaan vaikuttaa esimerkiksi tuottamalla entistä enemmän sähköntuotannon ratkaisuja kestävän kehityksen piirissä kuluttajille.  

Omalta osaltaan kuluttajien kiinnostus omaan sähköntuotantoon voi vaikuttaa suhteellisen vähäinen tiedottaminen ekologisten ja kestävän kehityksen ratkaisuista sähköntuotantoon liittyen ja kuinka näitä ratkaisuja voidaan toteuttaa käytännön tasolla. Lisäksi näistä saatava hyöty kuluttajille vaatinee enemmän tiedottamista myös jatkossa. 

 

Lähteet:

Solla, Katja; Vuorinen, Terhi 2016. Sähkösopimuksen nimi ei kerro energian vihreydestä: Apua vihersävyn valintaan. Artikkeli. Kuningaskuluttaja. Julkaistu 13.10.2016. Viitattu 04.05.2017. Yle.fi. http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/10/13/sahkosopimuksen-nimi-ei-kerro-energian-vihreydesta-apua-vihersavyn-valintaan

Partanen, Petja 2017. Tiedätkö, millainen sähkösopimus sinulla on? Jos et, ostat todennäköisesti kalleinta tarjolla olevaa sähköä. Uutinen. Julkaistu 25.3.2017. Viitattu 04.05.2017. Yle.fi. http://yle.fi/uutiset/3-9509542

Motiva.fi 2017. Uusiutuva energia Suomessa. Artikkeli. Päivitetty 12.1.2017. Viitattu 04.05.2017. https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/uusiutuva_energia_suomessa